Art. 94 2b Kodeksu pracy – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

3 lata temu uczestniczyłem w projekcie opracowania i wdrażania procedur antymobbingowych w jednym z zakładów pracy. Pracodawca podjął takie działanie w związku z art. 94 2b Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek:

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

Read More