Bariery dla wdrażania poważnych zmian w organizacji w kontekście World Class Manufacturing – brak przekonania i determinacji do zmian na poziomie zarządzających organizacją

To drugi z cyklu artykułów na temat wdrażania zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym w odniesieniu do World Class Manufacturing. Opisuję pierwszą z kilku barier blokujących wdrożenie poważnych zmian w organizacji.

Ta bariera powstaje w wyniku przekonania zarządzających organizacją, że bieżąca kondycja finansowa przedsiębiorstwa i generalne perspektywy rynkowe nie dają przesłanek do krytycznej oceny firmy i jej perspektyw. W efekcie takiego podejścia przyjmowana jest konserwatywna polityka inwestycyjna, a wdrażane zmiany organizacyjne mają charakter płytki. Nie są realizowane gruntowne analizy sytuacji w ujęciu strategicznym. Przy takim podejściu pierwszeństwo ma wynik finansowy, który stanowi bilans kosztów wdrożenia wysokich standardów produkcji i spodziewanych wyników jako następstwo implementacji tych zmian. Jedyne pytanie jakie jest zadawane brzmi: Kiedy inwestycja się zwróci? Należy zrozumieć takie podejście aby móc je modyfikować. Argument, że konkurenci na rynku znacznie wyprzedzają swoimi rozwiązaniami przedmiotowe przedsiębiorstwo nie jest wystarczający. Przecież produkcja jest realizowana, a klienci kupują tak jak kupowali wcześniej. Bariera decyzyjna powoduje więc polaryzację poglądów w organizacji. Z jednej strony mamy świadomość potrzeby zmian wśród średniej kadry zarządzającej. Z drugiej dominuje pogląd, że nie jest tak źle jakby się mogło wydawać i znaczące inwestycje są niepotrzebnym kosztem.

Aby rozwiązać tę “konfliktową” sytuację, a tym samym pokonać barierę do wdrażania tego typu zmian, należy przeprowadzić szczegółową analizę procesów produkcyjnych a jej wyniki porównać z rozwiązaniami stosowanymi przez konkurencję. Następnie należy przedstawić koszty wdrożenia zmian organizacyjnych, oraz finansowe konsekwencje i ryzyka projektowe związane z niewykonaniem tych zadań. W ten sposób obie strony „sporu” będą mogły odnieść się do tych samych i obiektywnych danych, które pozwolą podjąć wspólną decyzję w zakresie wdrażania zmian.

W tym miejscu należy podkreślić, że wdrażanie poważnych zmian ma służyć przedsiębiorstwu w długiej perspektywie czasu. Ocenianie efektu tych zmian na podstawie jednorazowego wyniku finansowego jest więc niewłaściwe i to stanowi najczęściej przeszkodę do wypracowania jednej, wspólnej decyzji dotyczące inicjacji restrukturyzacji, która zawsze pociąga za sobą znaczące koszty.