Search for:

Szkolenia i projekty doradcze prowadzę od 2001 r. Do dziś miałem przyjemność pracować z grupą ponad 5600 uczestników. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwala łączyć w programach szkoleniowych zagadnienia prawne i tematy związane z szeroko pojętym zarządzaniem. Moje propozycje szkoleń to czysta praktyka, oczywiście oparta na założeniach teoretycznych, które systematyzują programy szkoleń. O efektywności moich projektów świadczy portfolio klientów obejmujące znane, międzynarodowe korporacje, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż. Chętnie dzielę się wiedzą i korzystam też z doświadczeń uczestników moich projektów. Pracuję także ze studentami, gdy mam okazję prowadzić wykłady na uczelniach wyższych. Moje poglądy na temat biznesu można poznać m.in. poprzez kanał YouTube dostępny na tej stronie, oraz publikacje na tym blogu. Mam w swoim dorobku także kilka artykułów w prasie biznesowej.

Aby poznać moje propozycje proszę wybrać odpowiedni zakres tematyczny. Są to wybrane, najpopularniejsze projekty, które realizuję. W sprawie szczegółów zapraszam do kontaktu!


I have been running training and consulting projects since 2001. To this day I have had the pleasure to work with a group of over 5,600 participants. My education and professional experience allows me to combine legal issues and topics related to broadly understood management in training programs. My training proposals are pure practice, obviously based on theoretical assumptions that systematize training programs. The effectiveness of my projects is demonstrated by the portfolio of clients including well-known international corporations as well as small and medium enterprises from various industries. I am happy to share knowledge and I also use the experience of participants in my projects. I also work with students when I have the opportunity to lecture at universities. My views on business can be seen, among others through the YouTube channel available on this site, and publications on this blog. I also have several articles in the business press.

To check my suggestions, please select the appropriate topic range below. These are selected the most popular projects that I implement. For details, please contact me!

 

Wybrane szkolenia są dostępne w wersji on-line.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu.