Search for:

Kilkanaście lat doświadczenia menedżerskiego zdobytego w różnych organizacjach, oraz podczas realizacji projektów szkoleniowych i doradczych pozwala mi realizować różne i skomplikowane zadania menedżerskie.

Over a dozen years of managerial experience gained in various organizations, and during the implementation of training and consulting projects allows me to carry out various and complex managerial tasks…  more information in English below PL version


Pracując jako Interim Manager wykorzystuję moją wiedzę prawną, doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych, oraz umiejętności szybkiej analizy potrzeb rozwojowych organizacji. Praktyka zawodowa zdobyta podczas projektów doradczych i treningów z zakresu zarządzania sprzedażą, wdrażania zmian organizacyjnych, a także prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala mi oferować kompleksowe wsparcie dla firm, które chcą się szybko rozwijać. Ciągły kontakt z ośrodkami akademickimi pozwala mi docierać do najnowszych osiągnięć naukowych i badań w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami.

Moją wiedzę i doświadczenie można wykorzystać w projektach dotyczących:

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Redukcja kosztów
 • Wdrażanie zmian organizacyjnych
 • Audyt funkcji personalnych
 • Analizy strategiczne i identyfikacja ryzyka
 • Rozwój przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Prowadzenie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych

Working as Interim Manager, I use my legal knowledge, experience in implementing organizational changes, and the ability to quickly analyze the development needs of the organization. Professional practice gained during consulting and training projects in the field of sales management, implementation of organizational changes as well as legal aspects of the company’s operation allows me to offer comprehensive support for companies that want to develop quickly. Continuous contact with academic centers allows me to reach the latest scientific and research achievements in the field of business management.

My knowledge and experience can be used in projects concerning:

 • Enterprise restructuring
 • Cost reduction
 • Implementing organizational changes
 • Audit of personnel functions
 • Strategic analyzes and risk identification
 • Enterprise development
 • Sales management
 • Conducting bankruptcy and liquidation proceedings