Interim management

Kilkanaście lat doświadczenia menedżerskiego zdobytego w różnych organizacjach, oraz podczas realizacji projektów szkoleniowych i doradczych pozwala mi realizować różne i skomplikowane zadania menedżerskie.

Over a dozen years of managerial experience gained in various organizations, and during the implementation of training and consulting projects allows me to carry out various and complex managerial tasks…  more information in English below PL version


Pracując jako Interim Manager wykorzystuję moją wiedzę prawną, doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych, oraz umiejętności szybkiej analizy potrzeb rozwojowych organizacji. Praktyka zawodowa zdobyta podczas projektów doradczych i treningów z zakresu zarządzania sprzedażą, wdrażania zmian organizacyjnych, a także prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala mi oferować kompleksowe wsparcie dla firm, które chcą się szybko rozwijać. Ciągły kontakt z ośrodkami akademickimi pozwala mi docierać do najnowszych osiągnięć naukowych i badań w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami.

Moją wiedzę i doświadczenie można wykorzystać w projektach dotyczących:

 • Zarządzania strategicznego i działań rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • Przygotowania, wdrażania i zarządzania poważnymi zmianami w organizacji,
 • Audytów procesów zarządzania i szeroko rozumianej obsługi klienta,
 • Zarządzania sprzedażą i organizacji pionu handlowego
 • Rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • Ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa (rynek krajowy i międzynarodowy),
 • Analizy ryzyka w przedsiębiorstwie,
 • Przeglądu i planowania procesów reklamacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem procedur prawnych,
 • Audytu i reorganizacji procesów komunikowania się w przedsiębiorstwie.

Working as Interim Manager, I use my legal knowledge, experience in implementing organizational changes, and the ability to quickly analyze the development needs of the organization. Professional practice gained during consulting and training projects in the field of sales management, implementation of organizational changes as well as legal aspects of the company’s operation allows me to offer comprehensive support for companies that want to develop quickly. Continuous contact with academic centers allows me to reach the latest scientific and research achievements in the field of business management.

My knowledge and experience can be used in projects concerning:

 • Strategic management and development activities of the company,
 • Preparation, implementation and management of major changes in the organization,
 • Audits of management processes and broadly understood customer service,
 • Sales management and organization of the sales department
 • Development of managerial competences,
 • Market expansion of the enterprise (domestic and international market),
 • Risk analysis in the enterprise,
 • Review and planning of complaints processes in the enterprise including legal procedures,
 • Audit and reorganization of communication processes in the enterprise.